Stanovy spolku Svaz ruskojazyčných spisovatelů

v České Republice, z. s.

 Čl. 1 

Název, forma a sídlo

Spolek Svaz ruskojazyčných spisovatelů v České Republice, z. s., název v ruštině: Союз русскоязычных писателей в Чехии (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Praze.

 

Čl. 2 

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili občane se zájmem o literaturu, kteří píší poetické, prozaické, publicistické a jiné podobné texty v ruštině, překládají z ruštiny nebo do ruštiny nebo mají zájem o interakci ruské literatury s jinými národními literaturami a kulturami a o popularizaci literatury, psané v ruském jazyce.

 

Čl. 3 
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

a)  sdružovaní osob, kteří při realizaci svých hlavně literárních a jiných tvůrčích aktivit používají ruský jazyk a/nebo vycházejí z ruských kulturních tradic, vytvářet platformu pro jejích spolupráci a komunikaci. 

b)  poskytovaní pomoci spisovatelům, překladatelům a novinářům v jejích literární a tvůrčí činnosti a k tomu, aby jejích díla se dostala k širšímu okruhu čtenářů.

c) podpora kultury, řeči a tradic všech národů, které mají kořeny na území Ruska, zachování pozitivního literárního dědictví ruské emigrace v České republice.

  

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

 

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) poskytování pomoci spisovatelům při zdokonalování jejích literárního umění, korektury a literární redakce, pomoc s publikací a grafickou úpravou jejích děl,

b) navázaní tvůrčích kontaktů s jinými literárními organizacemi jak v České republice, tak v zahraničí,

c) pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí (přednášky, semináře, kulaté stoly, festivaly, prezentace, literární večery apod.,

d) vydávání literárního časopisu, kolektivních sborníků a jednotlivých knižních a elektronických publikaci.

Čl.  5 

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let.

Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo nebo datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky nebo písemně

Členství zaniká:
- vystoupením člena písemným oznámením spolku,

- úmrtím člena,
- vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze spolku nebo výboru
- rozhodnutí se považuje za platné, pokud je schváleno prostou většinou, tedy 50% přítomných hlasujících plus minimálně jeden hlas,
- zánikem spolku.

Čl. 6 
Práva a povinnosti členů

 Člen spolku má právo zejména:

- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

- být informován o činnosti spolku

- plně a přednostně se účastnit akcí pořádaných spolkem.

 Člen spolku je povinen zejména:

- dodržovat stanovy, a zákony ČR, normy mezinárodního práva i normy slušného chování,

- aktivně se podílet na plnění cílů spolku a zodpovědně vykonávat činnosti, související s funkcí, kterou ve spolku přijme,

- respektovat rozhodnutí výboru a členské schůze,

- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 7 
Orgány spolku

 Členská schůze

 Orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou za tři roky, aby

- schválila případné změny stanov,

- zvolila na tříleté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala,

- schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období

rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 Výbor

 Dalším organem spolku je nejméně tříčlenný výbor spolku, který se schází nejméně jednou ročně, jinak dle potřeby aby

- připravil případné změny stanov,

- schválil zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období

- určil koncepci činnosti spolku na další období,

- stanovil výši členských příspěvků,

- schválil rozpočet spolku na příští období,

- zvolil čestné členy spolku,

- vyloučil člena pro hrubé porušování stanov.

 Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

 Prezident

 Statutárním orgánem spolku je jeho prezident volený výborem spolku na jeho schůzi. Jeho funkční období je tříleté. Prezident naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

 Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

 Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

 Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku.

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je prezident spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výboru.

  

Čl. 8 

Hospodaření spolku

 Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtu založeném prezidentem. Osobou oprávněnou disponovat finančními prostředky a k tomu zřízeným bankovním účtem je kromě prezidenta je výborem určený člen spolku. Příkazy k platbám a finančním výběrům podepisuje prezident a v jeho nepřítomnosti výborem určený člen spolku.

S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

 Čl. 9 

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací z rozhodnutí členské schůze.

2. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. rozvíjení a propagace ruské literatury, a to dle rozhodnutí členské schůze.

 Čl. 10

Závěrečná ustanovení 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Nové stanovy byly schváleny na schůzi dne 8.09.2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

Новости и события

12. - 13.4.2014

Фотогалерея с предыдущих фестивалей тут.
12.5.2013

Неформальный пресс-релиз Фестиваля 2013 года.

20 - 21.4.2013

«К Ярославу Гашеку! В Прагу! За оптимизмом!»
Независимый от грантов и потому свободный в выборе темы, фестиваль будет неформальным, следовательно - весёлым и интересным!

28.4.2012

Пресс-релиз Пятого Пражского Международного Независимого Литературного фестиваля "Ударим фестивалем по концу света". Фото и подробности о фестивале читайте в 35 номере Пражского Парнаса.

22.1.2011


Четвёртый Пражский Международный Независимый Литературный Фестиваль «Головокружение 2011»..

18.12.2010
Что ищет женщина?

Приглашение на предрождественский вечер Союза русскоязычных писателей в Чехии и представление книги стихов Натальи Волковой. Ведущий Сергей Левицкий

8.10.2010
Курица Вивальди под соусом ля шансон

Приглашение на презентацию юмористической книги Сергея Левицкого

 

Литератор